Jdi na obsah Jdi na menu
 


jméno a příjmení: ………………………………………………………....

trvale bytem: ………………………………………………….…………....

r.č.: ………………………………………………...………….…………....

č. OP: ……………………………………………...………….…………....

(dále jen prodávající)

 

a

 

jméno a příjmení: …………………………………………….…………....

trvale bytem: ………………………………………………….…………....

r.č.: ………………………………………………...………….…………....

č. OP: ……………………………………………...………….…………....

(dále jen kupující)

 

uzavírají za podmínek dále dohodnutých tuto

 

K U P N Í   S M L O U V U

 

 

1.   Prodávající je výhradním vlastníkem tohoto motocyklu:

tovární značka:

 

typ:

 

SPZ:    

 

výrobní číslo motoru:

 

výrobní číslo rámu:

 

rok výroby:

 

barva:  

 

číslo TP:

 

 

 

Prodávající prohlašuje, že na motocyklu nevázne zástava jakékoliv třetí osoby (leasingová spol. apod.), a je plně oprávněn motocykl prodat.

 

 

 

2.   Prodávající prodává kupujícímu motocykl uvedený v čl. 1, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši ………………… Kč (slovy: …………………………………... korun českých)
Kupní cena bude zaplacena kupujícím hotově při podpisu této smlouvy.  Podpis prodávajícího pod touto smlouvou je zároveň potvrzením o převzetí výše uvedené částky.

 3.   Prodávající předal kupujícímu při podpisu této smlouvy motocykl specifikovaný v čl. 1 této smlouvy. Dále prodávající předal kupujícímu při podpisu této smlouvy: ……… x klíč od motocyklu. Prodávající prohlašuje, že další náhradní klíče k motocyklu nevlastní.


 

 

 

 

4.       Popis technického stavu motocyklu:stav tacho:

 

motor:

 

spojka:

 

převodovka:

 

brzdy:

 

pružící a tlumící jednotky:

 

rám:

 

lak – barva:

 

el. příslušenství:

 

akumulátor:

 

pneumatiky (přední / zadní) %

 

nehody (těžké / střední / lehké)

 

počet držitelů dle TP:

 

 

 

Prodávající prohlašuje, že si není vědom dalších závad, skrytých vad, ani jiných skutečností, které by ovlivňovaly provozuschopnost nebo bezpečnost provozu motocyklu, a uvádí, že jím uvedené údaje o stavu motocyklu jsou pravdivé.5.   Kupující prohlašuje, že je seznámen s technickým stavem motocyklu včetně technické dokumentace, a bere na vědomí technický stav motocyklu a jeho event. vady, tak jek je uvedeno v článku 4.6.   Prodávající se zavazuje k odhlášení motocyklu na Dopravním inspektorátu s uvedením nového majitele nejpozději do ……………... Dále prodávající prohlašuje, že ihned po odhlášení motocyklu na Dopravním inspektorátu zašle poštou jako cenné psaní na adresu kupujícího následující doklady vztahující se k prodávanému motocyklu: technický průkaz,  doklad o zaplacení povinného ručení na rok ………….Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že prodávající nezajistí odhlášení motocyklu na Dopravním inspektorátu a odeslání výše uvedených dokladů na adresu kupujícího do …………….  je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ……….… Kč za každý den prodlení.7.   Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

 V ……………………… dne ………………

 

 

………………………………………………

prodávající

V …………….……… dne ………………

 

 

……………………………………………

kupující